Algemene voorwaarden

REDERIJ K.J. KEY B.V., h.o.d.n. ‚ÄúDE NEDERLANDSE RADERSTOOMBOOT MAATSCHAPPIJ‚ÄĚ

 

Gevestigd te Rotterdam  aan de Valkenstraat 62, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 118\2003 d.d. 23 juli 2003

 

  • Onder ‚Äú(de) vennootschap‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Rederij K.J. Key B.V., h.o.d.n.: ‚ÄúNederlandse Raderstoomboot Maatschappij‚ÄĚ, gevestigd te Rotterdam en daar kantoorhoudende aan de Valken-straat 62.
  • Onder ‚Äú(de) cli√ęnt‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan iedere contractspartij van de vennootschap.
  • Onder ‚Äú(de) gast/reiziger‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een ieder die individueel en/of deel uitma-kend van een gezelschap van de cli√ęnt door en/of namens de vennootschap wordt vervoerd of gaat worden vervoerd.
  • Onder ‚Äú(de) Personenvervoercondities‚ÄĚ worden in de onderhavige voorwaarden verstaan de Personenvervoercondities voor de Binnenvaart van het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart en de Verenigde Nederlandse Passagiers- en Rondvaartbedrijven, onder nummer 80972 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 oktober 1992, althans de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst zoals in de onderhavige algemene voorwaarden bedoeld geldende versie van die condities.
  • Onder ‚Äú(de) horecadiensten‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan het door en/of namens de vennootschap bereiden, verzorgen en/of verstrekken van spijzen en/of dranken en het verzorgen van entertainment alles in de ruimste zin des woords.
  • Onder ‚Äú(het) schip‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een door en/of namens de vennootschap ge√ęxploi-teerd en/of te exploiteren schip, of een gedeelte daarvan.
  • Onder ‚Äú(de) huurovereenkomst‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een overeenkomst krachtens welke de vennootschap het schip voor een bepaalde periode, al dan niet varend, aan de cli√ęnt tegen betaling van een huurprijs door de cli√ęnt ten behoeve van gasten/reizigers van de cli√ęnt ter beschikking stelt al dan niet gecombineerd met door de vennootschap te leveren horecadiensten.
  • Onder ‚Äú(de) showboatparty‚ÄĚ wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een niet-exclusieve huurovereenkomst in combinatie met van te voren door de vennootschap vastgestelde horecadiensten, waarbij meerdere cli√ęnten en/of gas-ten/reizigers tegelijkertijd aan boord van het schip een van te voren door de vennootschap vastgesteld programma krij-gen geboden.

 

1. Aanbieding en overeenkomst

 

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de

      vennootschap, opdrachten aan de vennootschap, overeenkomsten met de

      vennootschap en leveringen van diensten door/namens de vennootschap.

1.2 De Personenvervoerscondities maken onlosmakelijk deel uit van de onderhavige

      voorwaarden. Indien en voorzover de onderhavige voorwaarden afwijken van de

      Personenvervoerscondities dan prevaleren de bepalingen van de on-derhavige

      voorwaarden.

1.3¬†Algemene-, inkoop-, leverings-, en/of andere voorwaarden van de cli√ęnt¬†en/of van

      (een) derde(n) zijn niet van toepassing, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke

      aanvaarding daarvan door de vennootschap.

1.4 Alle aanbiedingen van de vennootschap zijn vrijblijvend.

1.5 Opdrachten aan de vennootschap kunnen slechts als door de vennootschap

      aanvaard worden beschouwd, indien en voorzover die aanvaarding door de

      vennootschap schriftelijk is geschied.

1.6 Optionele reserveringen gelden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk door de

      vennootschap bevestigd en gedu-rende een periode van maximaal 14 dagen na

      datum schriftelijke bevestiging door de vennootschap.

1.7 De vennootschap is te allen tijde gerechtigd het doen van aanbiedingen en/of het

      aangaan van overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

1.8 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op de (rechts) verhouding

      tussen de vennootschap en de gast/reiziger voorzover de gast/reiziger geen partij

¬†¬†¬†¬†¬†¬†is bij de overeenkomst tussen de vennootschap en de cli√ęnt. De cli√ęnt verbindt zich

      om zich hiervoor sterk te maken en de onderhavige voorwaarden aan ieder

      gast/reiziger ter hand te stellen.

 

2. Opzegging en ontbinding

 

2.1¬†Indien de cli√ęnt een overeenkomst, anders dan een overeenkomst¬†tot het leveren

      van horecadiensten (zie artikel 3), met de vennootschap

¬†¬†¬†¬†¬†¬†opzegt/ontbindt, dient de cli√ęnt naast een gefixeerde schadevergoeding

      (zoals hierna in artikel 2.2 bepaald) alle door de vennootschap gemaakte

      kosten in verband met de tot dan door/namens de vennootschap

¬†¬†¬†¬†¬†¬†verrichte¬†werkzaamheden krachtens een overeenkomst met de¬†cli√ęnt

      aan de vennootschap te vergoeden.

2.2 De schadevergoeding zoals hiervoor in artikel 2.1 van de onderhavige

¬†¬†¬†¬†¬†¬†voorwaarden bedoeld zal tenminste 50% bedragen van het door de¬†cli√ęnt

      krachtens de desbetreffende overeenkomst aan de vennootschap

      verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van de vennootschap op volledige

      schadevergoeding.

2.3 Indien de vennootschap een overeenkomst, anders dan een overeenkomst

¬†¬†¬†¬†¬†¬†tot het verrichten van horecadiensten (zie artikel 3), met de cli√ęnt opzegt/ontbindt

¬†¬†¬†¬†¬†¬†wegens een aan de cli√ęnt al dan niet toerekenbare tekortkoming in de cor-recte

¬†¬†¬†¬†¬†¬†nakoming van een verbintenis jegens de vennootschap, dient de cli√ęnt, naast een

      gefixeerde schadevergoeding (zoals hierna in artikel 2.4 bepaald), alle door de

      vennootschap gemaakte kosten in verband met de tot dan verrichte

¬†¬†¬†¬†¬†¬†werkzaamheden¬†krachtens de overeenkomst met de cli√ęnt aan de vennootschap

      te vergoeden.

2.4 De schadevergoeding zoals hiervoor onder artikel 2.3 van de onderhavige

¬†¬†¬†¬†¬†¬†voorwaardenbedoeld zal tenminste bedragen het volledige door de cli√ęnt krachtens

      de desbetreffende overeenkomst aan de vennootschap verschuldigde bedrag,

      onverminderd het recht van de vennootschap op volledige schadevergoeding.

 

3. Annuleringen/aantal gasten/reizigers

 

3.1¬†Bij annulering door de cli√ęnt van overeengekomen horecadiensten geldt de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†volgende staffel ten aanzien van de alsdan door de cli√ęnt aan de

      vennootschap verschuldigde vergoedingen, ongeacht de reden voor de annulering:

      a) bij annulering tot 8 weken vóór aanvang 50% van de totale

          overeengekomen (minimum) prijs voor de horeca-diensten;

      b) bij annulering tot 4 weken vóór aanvang 80% van de totale

          overeengekomen (minimum) prijs voor de horeca-diensten;

      c) bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang tot en met 4 dagen vóór

          aanvang 90% van totale overeengekomen (minimum) prijs voor de

          horecadiensten;

      d) bij annulering binnen 4 dagen vóór aanvang 100% van de totale

          overeengekomen (minimum) prijs voor de ho-recadiensten.

3.2 Annuleringen dienen telkens en uitsluitend schriftelijk te geschieden. Voor de

      vaststelling van het moment van  annulering geldt het moment van ontvangst

      van de annulering door de vennootschap.

3.3¬†De tussen de vennootschap en de cli√ęnt overeengekomen bedragen zijn gerelateerd

      aan en van toepassing op het tussen partijen overeengekomen aantal

¬†¬†¬†¬†¬†¬†gasten/reizigers. Het is de cli√ęnt niet toegestaan tot¬†verrekening/vermindering

      van het totaalbedrag over te gaan indien in werkelijkheid sprake is van een

      ander aantal dan het overeengekomen aantal gasten/reizigers.

3.4 Indien een door de vennootschap van de overeenkomst opgesteld contract niet

¬†¬†¬†¬†¬†¬†uiterlijk binnen 8 dagen na datum verzending door de cli√ęnt ondertekend door de

      vennootschap retour is ontvangen en/of het overeengekomen be-drag ten behoeve

      van een reservering niet binnen de overeengekomen termijn volledig aan de

      vennootschap is betaald, is de vennootschap gerechtigd, indien een overeenkomst

      tot stand mocht zijn gekomen, die overeenkomst te ontbinden en/of een eventuele

      reservering ongedaan te maken zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

3.5¬†De cli√ęnt is gehouden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de

      overeenkomst het precieze aantal gasten/reizigers schriftelijk aan de vennootschap

      op te geven, voorzover dit aantal afwijkt van het in de overeen-komst door de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†cli√ęnt aangegeven aantal.

3.6¬†De cli√ęnt is gehouden het totale bedrag van de overeengekomen horecadiensten

      voor het overeengekomen mini-mum aantal gasten/reizigers aan de vennootschap

      te voldoen, ook indien het totale aantal gasten/reizigers minder blijkt te zijn dan het

      opgegeven minimum. Indien het aantal gasten/reizigers groter is dan het door de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†cli√ęnt aange-geven aantal gasten/reizigers, dan is de vennootschap gerechtigd

¬†¬†¬†¬†¬†¬†voor extra gasten/reizigers een extra bedrag aan de cli√ęnt, pro rata berekend,

      in rekening te brengen. Ingeval sprake is van een showboatparty-overeenkomst

¬†¬†¬†¬†¬†¬†is de cli√ęnt gehouden uiterlijk twee weken voor uitvoering van de overeenkomst

      het precieze aantal gasten/reizigers schriftelijk aan de vennootschap op te geven,

      waarbij, indien dit aantal minder is dan het overeengekomen aantal een afwijking

      van maximaal 10% is toegestaan.

 

4. Betaling

 

4.1¬†Door de vennootschap verzonden facturen dienen door de cli√ęnt binnen 14 dagen

      na factuurdatum volledig te zijn voldaan.

4.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

4.3 Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is

¬†¬†¬†¬†¬†¬†overeengekomen,¬†is de cli√ęnt gehouden 75% van het totaalbedrag verschuldigd

      krachtens de desbetreffende overeenkomst met de vennootschap aan de

      vennootschap vooruit te betalen, welk bedrag in ieder geval uiterlijk 3 werkdagen

       vóór uitvoering van de overeenkomst door de vennootschap moet zijn ontvangen.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†Ingeval¬†sprake is van een showboatparty-overeenkomst is de cli√ęnt gehouden

      25% van het totaalbedrag bij reservering en het restant van het totaalbedrag

      uiterlijk 6 weken vóór uitvoe-ring van de overeenkomst aan de vennootschap

      te betalen.

4.4¬†Indien de cli√ęnt niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig aan zijn

¬†¬†¬†¬†¬†¬†betalingsverplichting heeft voldaan, is de cli√ęnt 1% rente per maand over het

      (restant)factuurbedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte

¬†¬†¬†¬†¬†¬†van 15% van het (restant)factuurbedrag met een minimum van Euro 250,–

      aan de vennootschap verschuldigd.

4.5¬†Iedere betaling van de cli√ęnt strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen

¬†¬†¬†¬†¬†¬†van de cli√ęnt, eerst ter voldoening van de door cli√ęnt aan de vennootschap

      verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en

¬†¬†¬†¬†¬†¬†strekt vervolgens ter voldoening van door de cli√ęnt aan de vennootschap

      verschuldigde rente(n) en strekt daarna ter voldoening van de oudst-      openstaande vordering(en).

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1  De vennootschap en/of haar leveranciers en/of namens haar handelende (rechts)

      personen is (zijn) niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen

      en/of nalaten van haar (hun) werknemers en/of als gevolg van (onvoor-ziene)

      omstandigheden buiten haar (hun) macht gelegen bij  het uitvoeren van

      overeenkomsten en/of het leveren van diensten.

5.2¬†De vennootschap is niet aansprakelijk jegens de cli√ęnt en/of (een) derde(n),

      indien het schip op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan worden

      genomen, danwel tijdens de huurperiode het schip geheel of gedeeltelijk in het

      ongerede raakt en/of (al dan niet voordien) is geraakt, door oorzaken die buiten

      de invloedsfeer van de vennoot-schap liggen.

5.3¬†De vennootschap is niet aansprakelijk jegens de cli√ęnt en/of (een) derde(n) voor

      schade als gevolg van enig handelen en/of nalaten van (een) derde(n) waarmee

¬†¬†¬†¬†¬†¬†de vennootschap in opdracht van de cli√ęnt een overeenkomst is aange-gaan.

5.4  In geen geval zal (zullen) de vennootschap en/of haar leveranciers aansprakelijk

¬†¬†¬†¬†¬†¬† zijn voor gevolgschade van welke aard dan ook ‚Äď waaronder mede begrepen maar

       niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie en/of enige andere

¬†¬†¬†¬†¬†¬† bedrijfsschade of geldelijk verlies ‚Äď zelfs indien de vennootschap op de hoogte is

       gesteld van de moge-lijkheid van zodanige schade.

5.5  In elk geval is de aansprakelijkheid van de vennootschap en haar leveranciers

¬†¬†¬†¬†¬†¬† beperkt tot het geldbedrag dat de cli√ęnt aan de vennootschap heeft betaald

       krachtens de desbetreffende overeenkomst en telkens met een maximum

       van Euro 15.000,Рper schadegeval.

 

6. Vrijwaring

 

6.1¬†De cli√ęnt zal de vennootschap en/of haar leveranciers en/of namens haar

      handelende (rechts)personen vrijwaren en verdedigen tegen alle

      vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van

¬†¬†¬†¬†¬†¬†enig han-delen en/of nalaten door de cli√ęnt en/of de gast/reiziger in strijd

      met enige bepaling van een met de vennootschap gesloten

      overeenkomst en/of in strijd met de onderhavige voorwaarden en/of in strijd

      met door de vennootschap en/of in opdracht van de vennootschap

      handelende (rechts)personen gegeven aanwijzingen.

6.2¬†¬†De cli√ęnt zal de vennootschap, haar leveranciers en namens de

       vennootschap handelende (rechts)personen schade-loos stellen voor alle schade

       en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of

       procedures, waaronder mede begrepen alle kosten voor rechtsbijstand.

 

7. Naleving aanwijzingen

 

7.1¬†De cli√ęnt en/of de gast/reiziger is gehouden zich aan boord van het schip strikt

      te houden aan de aanwijzingen gegeven door/namens de vennootschap en/of

      namens de vennootschap handelende (rechts)personen, waaronder mede

      begrepen, maar niet beperkt tot, aanwijzingen van de kapitein en de bemanning

      van het schip.

7.2¬†De cli√ęnt en/of de gast/reiziger dient zich op eerste verzoek van de vennootschap,

      danwel van namens haar hande-lende (rechts)personen te onthouden van

      gedragingen, welke naar het oordeel van de vennootschap last of ongerief

      kunnen veroorzaken voor (een) derde(n), zowel in en op het schip als daarbuiten.

7.3 Het niet opvolgen van aanwijzingen/verzoeken als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2

      van de onderhavige voorwaar-den, alsmede die bedoeld in artikel 19 van de

      Personenvervoerscondities, geeft de vennootschap het recht om naast de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†huurovereenkomst, tevens alle overige overeenkomsten met de cli√ęnt onmiddellijk

      te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

 

8. Weersomstandigheden, andere vaarroute

 

8.1 De vennootschap is te allen tijde, ter vrije beoordeling van de vennootschap,

      gerechtigd niet (verder) te varen en/of een (voorgenomen) vaarroute te wijzigen

      en/of aan te passen, indien de mogelijkheid van gevaar voor schip, be-manning,

      lading, gasten/reizigers  en/of andere opvarenden en/of zich in, op en/of rond het

      schip bevindende za-ken en/of personen mocht (komen te) bestaan.

8.2 Aan het niet (verder) varen en/of aan een wijziging en/of aanpassing in de voor

¬†¬†¬†¬†¬†¬†genomen/overeengekomen vaar-route kan de cli√ęnt geen rechten ontlenen.

 

9. Onderhuur, reclame

 

9.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†vennootschap is het de cli√ęnt niet toegestaan het schip geheel of gedeeltelijk

      onder te verhuren of in gebruik aan derden af te staan, op welke wijze dan ook.

9.2 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†vennootschap is het de cli√ęnt niet toegestaan op of aan het schip reclame,

      in welke vorm dan ook, voor zich en/of voor (een) derde(n) aan te (laten)

      brengen, danwel het schip anderszins als reclame-object te (laten) gebruiken.

 

10. Aansprakelijkheid gast/reiziger

 

10.1 De gast/reiziger is uitsluitend toegestaan handbagage in of op het schip te brengen.

        De handbagage mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het de gast/reiziger

        toegestaan gevaarlijke zaken in of op het schip te brengen. Indien de gast/reiziger

       andere zaken dan handbagage in of op het schip brengt, geschiedt zulks

¬†¬†¬†¬†¬†¬† geheel voor eigen risico van de cli√ęnt, ook indien daartoe

       (voorafgaande) schriftelijke toestemming door de vennootschap is verleend.

10.2¬†Indien de cli√ęnt en/of gast/reiziger en/of hun bagage schade aan de

        vennootschap en/of het schip en/of aan (een) derde(n) toebrengt, dan zijn de

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† cli√ęnt en de gast/reiziger hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

11. Overdracht aan derden

 

11.1¬†Het is de cli√ęnt niet toegestaan enig recht uit een met de vennootschap gesloten

       overeenkomst aan (een) derde(n) over te dragen, behoudens voorafgaande

       uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vennootschap.

 

12. Wijzigingen, uitzonderingen, afstand

 

12.1 Geen wijziging, uitzonderingen op en/of afstand van met de vennootschap

       gesloten overeenkomsten en/of de onderhavige algemene voorwaarden zal de

       vennootschap binden, tenzij zodanige wijziging, uitzondering en/of af-stand

       uitdrukkelijk en schriftelijk door de vennootschap is geaccepteerd.

 

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

13.1 Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen van diensten

        door/namens de vennootschap is Ne-derlands recht van toepassing.

13.2 De Rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle

        geschillen voortvloeiende uit aanbiedin-gen van, overeenkomsten met en

        leveringen van diensten door/namens de vennootschap.

 

14. Onverbindendheid

 

14.1 Indien enige bepaling van een overeenkomst met de vennootschap en/of van

       de onderhavige voorwaarden onver-bindend mocht blijken, dient in plaats van

       die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl ver-bindende

       bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de overeenkomst

       met de vennootschap en/of van de onderhavige voorwaarden onverminderd

       van kracht.

 

namens de vennootschap

 

 ………………………….

 K.J. Key