Algemene Voorwaarden

REDERIJ K.J. KEY B.V., h.o.d.n. “DE NEDERLANDSE RADERSTOOMBOOT MAATSCHAPPIJ”

 

Gevestigd te Rotterdam  aan de Valkenstraat 62, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 118\2003 d.d. 23 juli 2003

 

 • Onder “(de) vennootschap” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Rederij K.J. Key B.V., h.o.d.n.: “Nederlandse Raderstoomboot Maatschappij”, gevestigd te Rotterdam en daar kantoorhoudende aan de Valken-straat 62.
 • Onder “(de) cliënt” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan iedere contractspartij van de vennootschap.
 • Onder “(de) gast/reiziger” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een ieder die individueel en/of deel uitma-kend van een gezelschap van de cliënt door en/of namens de vennootschap wordt vervoerd of gaat worden vervoerd.
 • Onder “(de) Personenvervoercondities” worden in de onderhavige voorwaarden verstaan de Personenvervoercondities voor de Binnenvaart van het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart en de Verenigde Nederlandse Passagiers- en Rondvaartbedrijven, onder nummer 80972 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 oktober 1992, althans de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst zoals in de onderhavige algemene voorwaarden bedoeld geldende versie van die condities.
 • Onder “(de) horecadiensten” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan het door en/of namens de vennootschap bereiden, verzorgen en/of verstrekken van spijzen en/of dranken en het verzorgen van entertainment alles in de ruimste zin des woords.
 • Onder “(het) schip” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een door en/of namens de vennootschap geëxploi-teerd en/of te exploiteren schip, of een gedeelte daarvan.
 • Onder “(de) huurovereenkomst” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een overeenkomst krachtens welke de vennootschap het schip voor een bepaalde periode, al dan niet varend, aan de cliënt tegen betaling van een huurprijs door de cliënt ten behoeve van gasten/reizigers van de cliënt ter beschikking stelt al dan niet gecombineerd met door de vennootschap te leveren horecadiensten.
 • Onder “(de) showboatparty” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan een niet-exclusieve huurovereenkomst in combinatie met van te voren door de vennootschap vastgestelde horecadiensten, waarbij meerdere cliënten en/of gas-ten/reizigers tegelijkertijd aan boord van het schip een van te voren door de vennootschap vastgesteld programma krij-gen geboden.

 

 1. Aanbieding en overeenkomst

 

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de

vennootschap, opdrachten aan de vennootschap, overeenkomsten met de

vennootschap en leveringen van diensten door/namens de vennootschap.

1.2 De Personenvervoerscondities maken onlosmakelijk deel uit van de onderhavige

voorwaarden. Indien en voorzover de onderhavige voorwaarden afwijken van de

Personenvervoerscondities dan prevaleren de bepalingen van de on-derhavige

voorwaarden.

1.3 Algemene-, inkoop-, leverings-, en/of andere voorwaarden van de cliënt en/of van

(een) derde(n) zijn niet van toepassing, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke

aanvaarding daarvan door de vennootschap.

1.4 Alle aanbiedingen van de vennootschap zijn vrijblijvend.

1.5 Opdrachten aan de vennootschap kunnen slechts als door de vennootschap

aanvaard worden beschouwd, indien en voorzover die aanvaarding door de

vennootschap schriftelijk is geschied.

1.6 Optionele reserveringen gelden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk door de

vennootschap bevestigd en gedu-rende een periode van maximaal 14 dagen na

datum schriftelijke bevestiging door de vennootschap.

1.7 De vennootschap is te allen tijde gerechtigd het doen van aanbiedingen en/of het

aangaan van overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

1.8 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op de (rechts) verhouding

tussen de vennootschap en de gast/reiziger voorzover de gast/reiziger geen partij

is bij de overeenkomst tussen de vennootschap en de cliënt. De cliënt verbindt zich

om zich hiervoor sterk te maken en de onderhavige voorwaarden aan ieder

gast/reiziger ter hand te stellen.

 

 1. Opzegging en ontbinding

 

2.1 Indien de cliënt een overeenkomst, anders dan een overeenkomst tot het leveren

van horecadiensten (zie artikel 3), met de vennootschap

opzegt/ontbindt, dient de cliënt naast een gefixeerde schadevergoeding

(zoals hierna in artikel 2.2 bepaald) alle door de vennootschap gemaakte

kosten in verband met de tot dan door/namens de vennootschap

verrichte werkzaamheden krachtens een overeenkomst met de cliënt

aan de vennootschap te vergoeden.

2.2 De schadevergoeding zoals hiervoor in artikel 2.1 van de onderhavige

voorwaarden bedoeld zal tenminste 50% bedragen van het door de cliënt

krachtens de desbetreffende overeenkomst aan de vennootschap

verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van de vennootschap op volledige

schadevergoeding.

2.3 Indien de vennootschap een overeenkomst, anders dan een overeenkomst

tot het verrichten van horecadiensten (zie artikel 3), met de cliënt opzegt/ontbindt

wegens een aan de cliënt al dan niet toerekenbare tekortkoming in de cor-recte

nakoming van een verbintenis jegens de vennootschap, dient de cliënt, naast een

gefixeerde schadevergoeding (zoals hierna in artikel 2.4 bepaald), alle door de

vennootschap gemaakte kosten in verband met de tot dan verrichte

werkzaamheden krachtens de overeenkomst met de cliënt aan de vennootschap

te vergoeden.

2.4 De schadevergoeding zoals hiervoor onder artikel 2.3 van de onderhavige

voorwaardenbedoeld zal tenminste bedragen het volledige door de cliënt krachtens

de desbetreffende overeenkomst aan de vennootschap verschuldigde bedrag,

onverminderd het recht van de vennootschap op volledige schadevergoeding.

 

 1. Annuleringen/aantal gasten/reizigers

 

3.1 Bij annulering door de cliënt van overeengekomen horecadiensten geldt de

volgende staffel ten aanzien van de alsdan door de cliënt aan de

vennootschap verschuldigde vergoedingen, ongeacht de reden voor de annulering:

 1. a)bij annulering tot 8 weken vóór aanvang 50% van de totale

overeengekomen (minimum) prijs voor de horeca-diensten;

 1. b)bij annulering tot 4 weken vóór aanvang 80% van de totale

overeengekomen (minimum) prijs voor de horeca-diensten;

 1. c)bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang tot en met 4 dagen vóór

aanvang 90% van totale overeengekomen (minimum) prijs voor de

horecadiensten;

 1. d)bij annulering binnen 4 dagen vóór aanvang 100% van de totale

overeengekomen (minimum) prijs voor de ho-recadiensten.

3.2 Annuleringen dienen telkens en uitsluitend schriftelijk te geschieden. Voor de

vaststelling van het moment van  annulering geldt het moment van ontvangst

van de annulering door de vennootschap.

3.3 De tussen de vennootschap en de cliënt overeengekomen bedragen zijn gerelateerd

aan en van toepassing op het tussen partijen overeengekomen aantal

gasten/reizigers. Het is de cliënt niet toegestaan tot verrekening/vermindering

van het totaalbedrag over te gaan indien in werkelijkheid sprake is van een

ander aantal dan het overeengekomen aantal gasten/reizigers.

3.4 Indien een door de vennootschap van de overeenkomst opgesteld contract niet

uiterlijk binnen 8 dagen na datum verzending door de cliënt ondertekend door de

vennootschap retour is ontvangen en/of het overeengekomen be-drag ten behoeve

van een reservering niet binnen de overeengekomen termijn volledig aan de

vennootschap is betaald, is de vennootschap gerechtigd, indien een overeenkomst

tot stand mocht zijn gekomen, die overeenkomst te ontbinden en/of een eventuele

reservering ongedaan te maken zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

3.5 De cliënt is gehouden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de

overeenkomst het precieze aantal gasten/reizigers schriftelijk aan de vennootschap

op te geven, voorzover dit aantal afwijkt van het in de overeen-komst door de

cliënt aangegeven aantal.

3.6 De cliënt is gehouden het totale bedrag van de overeengekomen horecadiensten

voor het overeengekomen mini-mum aantal gasten/reizigers aan de vennootschap

te voldoen, ook indien het totale aantal gasten/reizigers minder blijkt te zijn dan het

opgegeven minimum. Indien het aantal gasten/reizigers groter is dan het door de

cliënt aange-geven aantal gasten/reizigers, dan is de vennootschap gerechtigd

voor extra gasten/reizigers een extra bedrag aan de cliënt, pro rata berekend,

in rekening te brengen. Ingeval sprake is van een showboatparty-overeenkomst

is de cliënt gehouden uiterlijk twee weken voor uitvoering van de overeenkomst

het precieze aantal gasten/reizigers schriftelijk aan de vennootschap op te geven,

waarbij, indien dit aantal minder is dan het overeengekomen aantal een afwijking

van maximaal 10% is toegestaan.

 

 1. Betaling

 

4.1 Door de vennootschap verzonden facturen dienen door de cliënt binnen 14 dagen

na factuurdatum volledig te zijn voldaan.

4.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

4.3 Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is

overeengekomen, is de cliënt gehouden 75% van het totaalbedrag verschuldigd

krachtens de desbetreffende overeenkomst met de vennootschap aan de

vennootschap vooruit te betalen, welk bedrag in ieder geval uiterlijk 3 werkdagen

vóór uitvoering van de overeenkomst door de vennootschap moet zijn ontvangen.

Ingeval sprake is van een showboatparty-overeenkomst is de cliënt gehouden

25% van het totaalbedrag bij reservering en het restant van het totaalbedrag

uiterlijk 6 weken vóór uitvoe-ring van de overeenkomst aan de vennootschap

te betalen.

4.4 Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan, is de cliënt 1% rente per maand over het

(restant)factuurbedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte

van 15% van het (restant)factuurbedrag met een minimum van Euro 250,–

aan de vennootschap verschuldigd.

4.5 Iedere betaling van de cliënt strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen

van de cliënt, eerst ter voldoening van de door cliënt aan de vennootschap

verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en

strekt vervolgens ter voldoening van door de cliënt aan de vennootschap

verschuldigde rente(n) en strekt daarna ter voldoening van de oudst-      openstaande vordering(en).

 

 1. Aansprakelijkheid

 

5.1  De vennootschap en/of haar leveranciers en/of namens haar handelende (rechts)

personen is (zijn) niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen

en/of nalaten van haar (hun) werknemers en/of als gevolg van (onvoor-ziene)

omstandigheden buiten haar (hun) macht gelegen bij  het uitvoeren van

overeenkomsten en/of het leveren van diensten.

5.2 De vennootschap is niet aansprakelijk jegens de cliënt en/of (een) derde(n),

indien het schip op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan worden

genomen, danwel tijdens de huurperiode het schip geheel of gedeeltelijk in het

ongerede raakt en/of (al dan niet voordien) is geraakt, door oorzaken die buiten

de invloedsfeer van de vennoot-schap liggen.

5.3 De vennootschap is niet aansprakelijk jegens de cliënt en/of (een) derde(n) voor

schade als gevolg van enig handelen en/of nalaten van (een) derde(n) waarmee

de vennootschap in opdracht van de cliënt een overeenkomst is aange-gaan.

5.4  In geen geval zal (zullen) de vennootschap en/of haar leveranciers aansprakelijk

zijn voor gevolgschade van welke aard dan ook – waaronder mede begrepen maar

niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie en/of enige andere

bedrijfsschade of geldelijk verlies – zelfs indien de vennootschap op de hoogte is

gesteld van de moge-lijkheid van zodanige schade.

5.5  In elk geval is de aansprakelijkheid van de vennootschap en haar leveranciers

beperkt tot het geldbedrag dat de cliënt aan de vennootschap heeft betaald

krachtens de desbetreffende overeenkomst en telkens met een maximum

van Euro 15.000,– per schadegeval.

 

 1. Vrijwaring

 

6.1 De cliënt zal de vennootschap en/of haar leveranciers en/of namens haar

handelende (rechts)personen vrijwaren en verdedigen tegen alle

vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van

enig han-delen en/of nalaten door de cliënt en/of de gast/reiziger in strijd

met enige bepaling van een met de vennootschap gesloten

overeenkomst en/of in strijd met de onderhavige voorwaarden en/of in strijd

met door de vennootschap en/of in opdracht van de vennootschap

handelende (rechts)personen gegeven aanwijzingen.

6.2  De cliënt zal de vennootschap, haar leveranciers en namens de

vennootschap handelende (rechts)personen schade-loos stellen voor alle schade

en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of

procedures, waaronder mede begrepen alle kosten voor rechtsbijstand.

 

 1. Naleving aanwijzingen

 

7.1 De cliënt en/of de gast/reiziger is gehouden zich aan boord van het schip strikt

te houden aan de aanwijzingen gegeven door/namens de vennootschap en/of

namens de vennootschap handelende (rechts)personen, waaronder mede

begrepen, maar niet beperkt tot, aanwijzingen van de kapitein en de bemanning

van het schip.

7.2 De cliënt en/of de gast/reiziger dient zich op eerste verzoek van de vennootschap,

danwel van namens haar hande-lende (rechts)personen te onthouden van

gedragingen, welke naar het oordeel van de vennootschap last of ongerief

kunnen veroorzaken voor (een) derde(n), zowel in en op het schip als daarbuiten.

7.3 Het niet opvolgen van aanwijzingen/verzoeken als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2

van de onderhavige voorwaar-den, alsmede die bedoeld in artikel 19 van de

Personenvervoerscondities, geeft de vennootschap het recht om naast de

huurovereenkomst, tevens alle overige overeenkomsten met de cliënt onmiddellijk

te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

 

 1. Weersomstandigheden, andere vaarroute

 

8.1 De vennootschap is te allen tijde, ter vrije beoordeling van de vennootschap,

gerechtigd niet (verder) te varen en/of een (voorgenomen) vaarroute te wijzigen

en/of aan te passen, indien de mogelijkheid van gevaar voor schip, be-manning,

lading, gasten/reizigers  en/of andere opvarenden en/of zich in, op en/of rond het

schip bevindende za-ken en/of personen mocht (komen te) bestaan.

8.2 Aan het niet (verder) varen en/of aan een wijziging en/of aanpassing in de voor

genomen/overeengekomen vaar-route kan de cliënt geen rechten ontlenen.

 

 1. Onderhuur, reclame

 

9.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de

vennootschap is het de cliënt niet toegestaan het schip geheel of gedeeltelijk

onder te verhuren of in gebruik aan derden af te staan, op welke wijze dan ook.

9.2 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de

vennootschap is het de cliënt niet toegestaan op of aan het schip reclame,

in welke vorm dan ook, voor zich en/of voor (een) derde(n) aan te (laten)

brengen, danwel het schip anderszins als reclame-object te (laten) gebruiken.

 

 1. Aansprakelijkheid gast/reiziger

 

10.1 De gast/reiziger is uitsluitend toegestaan handbagage in of op het schip te brengen.

De handbagage mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het de gast/reiziger

toegestaan gevaarlijke zaken in of op het schip te brengen. Indien de gast/reiziger

andere zaken dan handbagage in of op het schip brengt, geschiedt zulks

geheel voor eigen risico van de cliënt, ook indien daartoe

(voorafgaande) schriftelijke toestemming door de vennootschap is verleend.

10.2 Indien de cliënt en/of gast/reiziger en/of hun bagage schade aan de

vennootschap en/of het schip en/of aan (een) derde(n) toebrengt, dan zijn de

cliënt en de gast/reiziger hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

 1. Overdracht aan derden

 

11.1 Het is de cliënt niet toegestaan enig recht uit een met de vennootschap gesloten

overeenkomst aan (een) derde(n) over te dragen, behoudens voorafgaande

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vennootschap.

 

 1. Wijzigingen, uitzonderingen, afstand

 

12.1 Geen wijziging, uitzonderingen op en/of afstand van met de vennootschap

gesloten overeenkomsten en/of de onderhavige algemene voorwaarden zal de

vennootschap binden, tenzij zodanige wijziging, uitzondering en/of af-stand

uitdrukkelijk en schriftelijk door de vennootschap is geaccepteerd.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

13.1 Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen van diensten

door/namens de vennootschap is Ne-derlands recht van toepassing.

13.2 De Rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle

geschillen voortvloeiende uit aanbiedin-gen van, overeenkomsten met en

leveringen van diensten door/namens de vennootschap.

 

 1. Onverbindendheid

 

14.1 Indien enige bepaling van een overeenkomst met de vennootschap en/of van

de onderhavige voorwaarden onver-bindend mocht blijken, dient in plaats van

die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl ver-bindende

bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de overeenkomst

met de vennootschap en/of van de onderhavige voorwaarden onverminderd

van kracht.

 

namens de vennootschap

 

K.J. Key

Ook een evenement op maat?

Wij staan voor u klaar!